Eva Frivold

Navn Eva Frivold
Telefon 69 81 96 90 / 905 68 876
E-post eva@frivold-advokat.no
Fødselsår 1961
Cand. Jur. 1990
Advokatbevilling 1993
Arbeidserfaring Skattefogden i Østfold, avdelingsleder
Høyesterettsadvokat Even Rønvik, advokatfullmektig
Egen advokatpraksis, 1993-dd
Fast bistandsadvokat for tingrett og lagmannsrett
Spesialfelt Fri rettshjelp/fri sakførsel
Fast bistandsadvokat for tingrett og lagmannsrett
Barnevern
Barnefordeling
Ektefelleskifte
Økonomisk oppgjør mellom samboere
Straffesaker
Seksuelle overgrep (bistandsadvokat)
Vold og mishandling i nære relasjoner (bistandsadvokat)
Voldsoffererstatning
Utlendingssaker, opphold/asyl
Tvangsekteskap/omskjæring
Testament
Samboerkontrakt
Fast eiendom, feil og mangler
Arbeidsrett
Øvrige opplysninger Advokat Frivold har i årevis arbeidet for kvinner og barns rettigheter særlig i forhold til volds- og overgrepssaker. Oppnevnt av justisdepartementet som medlem av Kvinnevoldsutvalget. Foredragsholder for hjelpeapparatet, krisesentre, politiet, osv.