Barnefordeling

Ved samlivsbrudd der det er felles barn, må det inngås en avtale som regulerer fast bosted, samvær og foreldreansvar for barnet/barna. Det er alltid barnets beste som skal legges til grunn for avgjørelsene.

Obligatorisk mekling
Foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling ved samlivsbrudd, dette gjelder både for ektefeller og samboere. Før barnefordelingssak kan reises for retten, er det et krav at det har vært gjennomført mekling og at meklingsattesten ikke er mer enn 6 måneder gammel.

Blir foreldrene ikke enige om en avtale, kan vi hjelpe til med opprettelse av en barneavtale, sende brev til den ene forelderen med forslag til minnelig løsning eller innkalle til forhandlinger ved vårt kontor. Blir dere ikke enige om en avtale kan vi bistå med å bringe saken inn for retten og bistå gjennom rettsbehandlingen.

Rettsbehandling
Retten innkaller som hovedregel til et saksforberedende møte for å klarlegge problemstillinger, drøfte videre fremdrift i saken og eventuelt mekle mellom partene. Retten kan oppnevne en sakkyndig til å være med i de saksforberedende møtene. Den sakkyndige er ofte en psykolog eller en psykiater med barnefaglig kompetanse. Det kan holdes flere saksforberedende møter, der en blir enige om en midlertidig prøveordning som gjelder frem til neste møte. Blir partene enige, inngås et rettsforlik (det vil si en avtale i retten).

Blir partene ikke enige under de saksforberedende møtene, fastsetter retten et tidspunkt for hovedforhandling (det vil si en «vanlig» rettssak, men den vil ikke være åpen for publikum). Etter hovedforhandling vil dommeren avsi en dom. Dommen kan ankes inn for lagmannsretten. Det skal svært mye til for å få en sak inn for Høyesterett.

Fri rettshjelp
Du kan få fri rettshjelp dersom du tjener under en bestemt inntektsgrense og har lite i formue, se eget punkt om fri rettshjelp.

Begreper som ofte brukes i barnefordelingssaker:

Foreldreansvar
Myndighet til å bestemme over barnets personlige forhold, blant annet vergemål, utstedelse av pass, valg av type skole, samtykke til adopsjon, navnevalg, innmelding i trossamfunn, flytting utenlands og samtykke til ekteskapsinngåelse.

Gifte foreldre og foreldre som bor sammen har felles foreldreansvar for felles barn. (Gjelder for barn født etter 1. januar 2006 ved samboerskap.)

Foreldrene har felles foreldreansvar etter separasjon eller skilsmisse dersom de ikke avtaler at en av dem skal ha foreldreansvaret alene.

Når foreldrene ikke er gift eller bor sammen, har mor foreldreansvaret alene. Foreldrene kan avtale at de skal ha felles foreldreansvar eller at far skal ha foreldreansvaret alene. Avtalen må sendes til folkeregisteret for å være gyldig.

Fast bosted(det stedet der barnet har sin faste folkeregistrerte adresse):
Den som barnet bor fast sammen med kan ta avgjørelser som gjelder den daglige omsorgen for barnet, for eksempel om barnet skal gå i barnehage. Denne forelderen kan også bestemme over flytting innenlands, men plikter å varsle den andre forelderen senest seks uker før flyttingen.

Delt fast bosted:
Foreldrene kan bli enige om at barnet skal bo fast hos begge, det vil si bo tilnærmelsesvis like mye på hvert sted. Barnet må likevel ha folkeregistrert adresse hos den ene. Er foreldrene uenige, må retten avgjøre at barnet skal bo fast hos en av dem. Dersom det foreligger særlige grunner, kan retten likevel avgjøre at barnet skal bo fast hos begge.

Samvær:
Barnet har rett til samvær med begge foreldrene selv om de bor hver for seg. Foreldrene kan avtale hvilket omfang samværet skal ha, avtaler de vanlig samvær vil det si annenhver helg, en overnatting i uken, tre uker i sommerferien og annenhver høst-, jule-, vinter- og påskeferie. Forelderen tar avgjørelser som relaterer seg til utførelsen av samvær, for eksempel mat, påkledning, med videre.

Når en eller begge foreldre er døde, kan slektninger kreve at retten fastsetter samvær med barnet. Avgjørelsen skal rette seg etter det som er best for barnet.

Barnebortføring (Regjeringen, Justisdepartementet, barnebortføring)
Farskapssaker (lovdata, barneloven kapittel 4)
Bidrag (nav.no)
Melding om flytting (Skatteetaten.no)
Reisekostnader (lovdata.no, barneloven § 44, nav.no)
Hva skjer i rettssalen (domstol.no)
Fri rettshjelp (lovdata.no, rettshjelpsloven)