Barnevern

Formålet med advokattjenesten er å veilede, informere og gi juridisk bistand når barnevernet har opprettet en sak.

I utgangspunktet skal barn vokse opp hos sine foreldre. Hvis foreldrene trenger bistand i den forbindelse, skal det, ifølge barnevernloven gis hjelp i hjemmet.

Det er en forutsetning for å kunne treffe vedtak om omsorgsovertakelse at manglene ved foreldrenes omsorg ikke kan rettes ved hjelpetiltak i hjemmet.

Begreper som ofte brukes i barnevernssaker

Bekymringsmelding – undersøkelsessak:
Barnevernssaker starter ofte med at barneverntjenesten har fått en bekymringsmelding. Bekymringen kan komme fra barnehagen, naboer, skole, helsestasjonen eller lignende. Barneverntjenesten vurderer da om de skal opprette en undersøkelsessak, eventuelt at saken skal henlegges. Det kan da være hensiktsmessig å få advokatbistand.

Hjelpetiltak
En undersøkelse skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. En undersøkelse er gjennomført når barneverntjenesten har truffet vedtak om tiltak eller saken er besluttet henlagt. Har barneverntjenesten truffet vedtak om tiltak kan dette omfatte for eksempel frivillige hjelpetiltak som økonomisk støtte til barnehage, støttekontakt, foreldreveiledning, besøkshjem, eller lignende.

Omsorgsovertakelse
Hvis barneverntjenesten mener at det foreligger alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, kan de fremme sak for fylkesnemnda om akuttplassering, omsorgsovertakelse, opphold i institusjon, adopsjon. I slike tilfeller har du rett til gratis advokatbistand.

Sakprosess
Fremmer barneverntjenesten sak om omsorgsovertakelse, må saken først behandles i fylkesnemnda. Fylkesnemnda fatter et vedtak som kan overprøves av tingretten. Tingrettens dom kan i spesielle tilfeller etter anke behandles av lagmannsretten.

Fylkesnemnda
Hvert fylke har en særdomstol som blant annet behandler barnevernssaker, Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Som regel er det en nemndsleder, en sakkyndig og en legperson som sammen avgjør (“dømmer”) saken.

Fri rettshjelp
Når barnevernet har bestemt seg for å bringe en sak inn for fylkesnemnda, har du rett til gratis advokathjelp. Det samme gjelder når barnevernet har bestemt seg for å bringe saken inn for fylkesnemnda, men deretter bestemmer seg for å trekke saken.

Store barns rett til egen advokat
Et barn som har fylt 15 år og forstår hva saken gjelder, «kan gjøre partsrettigheter gjeldende». Det vil blant annet innebære at barnet selv kan være part i sak for domstolene og har rett til å la seg representere av advokat på det offentliges bekostning.