Bistandsadvokat

I en rekke straffesaker, har den som er fornærmet rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat. Dette er da kostnadsfritt for fornærmede - og dekkes av staten.

Eksempel på slike saker er:

 • Mishandling/vold i nære relasjoner
 • Seksuelle overgrep (f.eks. voldtekt, overgrep mot barn, misbruk av stilling/overmaktsforhold)
 • Brudd på oppholds- og kontaktforbud
 • Tvangsekteskap
 • Kjønnslemlestelse
 • Menneskehandel/trafficking

Uavhengig av din inntekt og formue vil du ha rett til tre timers fri juridisk bistand dersom du vurderer å anmelde noen i en sak som nevnt over.
Ta kontakt.

Bistandsadvokatens oppgaver på de forskjellige stadier av en sak er for eksempel å:

 • Vurdere om saken bør anmeldes og eventuelt bistå under anmeldelse
 • Følge opp politiet under etterforskningen
 • Følge opp under rettssak
 • Fremme økonomiske krav på fornærmedes vegne
 • Klage over eventuell henleggelse

Trenger du bistandsadvokat, kan du kontakte oss direkte. Vi samarbeider med krisesentre. Politiet kan også kontakte oss med forespørsel om bistand.
Advokat Frivold er fast bistandsadvokat for retten.