Samlivsbrudd

Hvilke regler gjelder når et forhold tar slutt? Er det forskjellige regler om det er ekteskap eller samboerforhold?

Ektefeller som ønsker ekteskapet oppløst, må søke fylkesmannen om separasjon og skilsmisse. Det er nok at bare den ene parten ønsker skilsmisse.

For samboere som ikke lenger ønsker å bo sammen, gjelder det ingen formelle regler for oppløsning av selve samboerskapet.

Mange klarer å fordele eiendeler og gjeld uten advokathjelp, men det er ikke alltid lett å bli enige. Særlig ikke hvis det i utgangspunktet er et vanskelig brudd. Nedenfor følger en grov oversikt over reglene.

Ektefeller
Felleseie
Hvis ektefellene ikke har avtalt noe annet, har de felleseie. Ved oppløsning av ekteskapet skal felleseiet som hovedregel deles likt etter at gjeld er trukket fra.

Skjevdeling(unntak)
Et viktig unntak fra hovedregelen om likedeling av formue, er skjevdeling. Verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave fra andre enn ektefellen, kan da kreves unntatt fra delingen.

Særeie
Ektefeller kan avtale at de skal ha særeie, det vil si at det de eier eller senere skaffer seg skal være unntatt fra deling ved et senere brudd. Særeie må avtales i en ektepakt og kan gjelde for den ene eller for begge partene, og for hele eller kun deler av formuen. (Det kan også gjøres forskjell på deling i live og deling ved en av partenes død.) Det gjelder visse krav til en ektepakt. Vi kan gi opplysninger om disse.

Samboere/ugift samliv
Utgangspunktet er at hver av partene beholder det de eier. Ofte kan eiendeler være kjøpt i fellesskap og det mest praktiske er at partene blir enige om hvem som beholder hva, eventuelt at den ene kjøper ut den andre. Blir partene ikke enige, er det reglene i sameieloven som gjelder.

Barn
Har ektefeller felles barn under 16 år, skal de møte til mekling før separasjon og skilsmisse innvilges. Samboere med felles barn under 16 år som flytter fra hverandre, skal også møte til mekling. Utvidet barnetrygd til den som blir enslig forsørger er betinget av at det fremlegges meklingsattest. Før en barnefordelingssak kan bringes inn for retten, må mekling være gjennomført og meklingsattest som ikke er mer enn 6 måneder gammel må fremlegges.