Utlendingsrett

Det gis fri rettshjelp i saker som handler om avslag på oppholdstillatelse, avslag på arbeidstillatelse, bortvisning, utvisning

Unntatt fra dette er utvisningssaker der den som utvises har blitt ilagt straff eller særreaksjoner av et visst omfang. I slike tilfeller må den utviste selv betale utgiftene til advokatbistand.

Vi har lang og bred erfaring i saker om utlendingsrett.

Vi bistår også klienten ved oppmøte i Utlendingsnemnda, UNE.

Advokat Eva Frivold har i flere år sittet som meddommer i UNE.

Ta kontakt