Voldsoffererstatning

I en rekke tilfeller har den fornærmede krav på voldsoffererstatning fra staten. Dette kan for eksempel gjelde den eller de som har vært utsatt for voldtekt, mishandling, vold, seksuelle overgrep og etterlatte etter drap.

Dersom du fyller vilkårene til inntekts- og formuesgrensene, vil du ha rett til fri rettshjelp.

Det er forskjellig typer erstatning man kan krav på:

  • Oppreisning: Erstatning for ikke-økonomisk tap, en erstatning for den «tort og smerte» som fornærmede har gjennomgått.
  • Menerstatning: erstatning for varige men (helt eller delvis). Kan gjelde både fysiske og psykiske skader.
  • Lidt tap: Erstatning for det økonomiske tap man har lidt som følge av ugjerningen, for eksempel tap av skolegang.
  • Faktiske utgifter: Erstatning for utgifter du har hatt som følge av ugjerningen, som for eksempel psykologutgifter, legeutgifter og reiseutgifter.
  • Fremtidig tap: Erstatning for fremtidige utgifter, dersom du for eksempel ikke klarer å arbeide eller bare klarer å arbeide i redusert stilling som følge av ugjerningen.
Ta kontakt