Logo

Arbeids og rettsområde

Fri rettshjelp

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er juridisk bistand som helt eller delvis dekkes av det offentlige. Det er et begrenset utvalg av saker som gir rett til fri rettshjelp. At rettshjelpen er «fri», betyr ikke nødvendigvis det samme som at du får gratis hjelp. Fri rettshjelp kan gis i form av fritt rettsråd eller fri sakførsel. Fritt rettsråd omfatter saker utenfor rettergang, fri sakførsel omfatter saker for retten. Nedenfor følger en forenklet fremstilling, advokatene vil veilede og informere deg om hvorvidt du og din sak vil falle innenfor eller utenfor retten til fri rettshjelp.

Du kan få fri rettshjelp til:

Det kan gis fri rettshjelp til andre saker også. Spør oss, så gir vi deg svar på om din sak kan omfattes.

Økonomiske grenser

For enkelte av sakstypene over, er det en forutsetning at du (eventuelt sammen med ektefelle/samboer) ikke har inntekt eller formue over visse grenser. For tiden gjelder det at inntekten din ikke må overstige kr 246 000,-, eller samlet kr 369 000,- for ektefeller/samboere, eller formuen din ikke overstige kr 100 000,-.

Egenandel

Der det gjelder økonomiske grenser, skal det betales en egenandel (såfremt du ikke har inntekt under kr 100 000,-). For tiden er egenandelen kr 1 020,- for en sak utenfor retten (fritt rettsråd). Saker som bringes inn for retten (fri sakførsel) har en egenandel på 25 % begrenset oppad til kr 8 160,- (åtte ganger salærsatsen).

Rettshjelpsdekning i forsikringen

Dekkes ikke ditt problem av ordningen med fri rettshjelp? Mange har såkalt rettshjelpsdekning i forsikringen sin som dekker utgifter til juridisk bistand.