Logo

Arbeids og rettsområde

Barnefordeling

Ved samlivsbrudd der det er felles barn, må det inngås en avtale som regulerer fast bosted, samvær og foreldreansvar for barnet/barna. Det er alltid barnets beste som skal legges til grunn for avgjørelsene.

Obligatorisk mekling

Foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling ved samlivsbrudd, dette gjelder både for ektefeller og samboere. Før barnefordelingssak kan reises for retten, er det et krav at det har vært gjennomført mekling og at meklingsattesten ikke er mer enn 6 måneder gammel. Blir foreldrene ikke enige om en avtale, kan vi hjelpe til med opprettelse av en barneavtale, sende brev til den ene forelderen med forslag til minnelig løsning eller innkalle til forhandlinger ved vårt kontor. Blir dere ikke enige om en avtale kan vi bistå med å bringe saken inn for retten og bistå gjennom rettsbehandlingen.

Rettsbehandling

Retten innkaller som hovedregel til et saksforberedende møte for å klarlegge problemstillinger, drøfte videre fremdrift i saken og eventuelt mekle mellom partene. Retten kan oppnevne en sakkyndig til å være med i de saksforberedende møtene. Den sakkyndige er ofte en psykolog eller en psykiater med barnefaglig kompetanse. Det kan holdes flere saksforberedende møter, der en blir enige om en midlertidig prøveordning som gjelder frem til neste møte. Blir partene enige, inngås et rettsforlik (det vil si en avtale i retten). Blir partene ikke enige under de saksforberedende møtene, fastsetter retten et tidspunkt for hovedforhandling (det vil si en «vanlig» rettssak, men den vil ikke være åpen for publikum). Etter hovedforhandling vil dommeren avsi en dom. Dommen kan ankes inn for lagmannsretten. Det skal svært mye til for å få en sak inn for Høyesterett.

Fri rettshjelp

Du kan få fri rettshjelp dersom du tjener under en bestemt inntektsgrense og har lite i formue, se fri rettshjelp.

Begreper som ofte brukes i barnefordelingssaker: